Onderwijs op De Ark

Onderwijs op De Ark

Speciaal Onderwijs

Het onderwijs aan De Ark op het SO richt zich op ontwikkeling op de kernvakken Nederlands, Rekenen, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en Leren leren. We proberen zoveel mogelijk ontwikkeling op deze kernvakken te realiseren. Daarnaast vinden we Beweginsgsonderwijs en Kunst & Cultuur erg belangrijk.
 

Voortgezet Speciaal Onderwijs

De kernvakken Nederlands, Rekenen en Sociaal-Emotionele Ontwikkeling blijven op VSO erg belangrijk. Daarbij wordt het aanleren van Werknemerscompetenties en Vakvaardigheden steeds belangrijker. Daarom ligt er veel nadruk op praktijklessen en stages.
Beweginsgsonderwijs en Kunst & Cultuur blijven we op het VSO ook erg belangrijk vinden.
De focus ligt op de maatschappelijke toekomst. Het lesprogramma wordt hierop aangepast.
 

Ontwikkelingsperspectief Plan

Alle leerlingen hebben een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP). Dit is het document waarin beschreven staat:
1) in welk profiel de leerling is geplaatst,
2) wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling,
3) hoe de leerling scoort op de leerlijnen en aan welke doelen in het schooljaar gewerkt wordt.

Deze doelen zijn o.a. afkomstig uit de CED-leerlijnen. Het profiel van de leerling bepaalt welke doelen de leerling per leerjaar zou moeten bereiken.
In samenspraak met de ouders wordt het OPP en de te realiseren doelen besproken en geëvalueerd. 
 

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen gebruiken we het digitale hulpmiddel Zien!. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling in kaart brengen. Op basis van deze informatie komen er voorstellen voor de leerkracht over hoe de groep of de leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen.
Om verder een goed beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling te krijgen, gebruikt onze psycholoog t.b.v. de leerkrachten de fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling zoals die is beschreven door Prof. dr. A. Došen.